Uppkörningsbanan

Regelverk: 

Körprov är alltid prioriterade framför de som bedriver övning på banan.

När banan används för träning av utbildare och deras elever får inte övning ske utan övervakning.

Trafikläraren eller handledaren ansvarar för att alla bommar ska vara stängda när man lämnar området om övningen sker utanför ordinarie öppettider på Fordonsmyndigheten. Koner och övrigt material ska vara på därtill avsedd plats.
Fordonsmyndigheten har öppet måndag till fredag 08.00 till 16.00

Trafikläraren eller handledaren är ansvarig att all körning som sker inom området sker inom ordnade former.

Trafikläraren eller handledaren tillser och ansvarar att övningsområdet är utan hinder och att övning kan ske utan fara för skador av människor eller material.

Trafiklärare och handledare kan mot en depositionsavgift om 50 Euro kontant hämta ut en tagg hos Fordonsmyndigheten. Ansökan om taggen sker via denna blankett som sedan mailas ifylld till: bjorn.kallur@fma.ax. Från beställning av tagg till utlämnade kan det ta 5 arbetsdagar. Taggen är endast för personligt bruk. Önskas flera taggar av den aktuella trafikskolan får varje enskild lärare kvittera ut en personlig tagg mot erläggande av depositionsavgift. Taggen får INTE lånas ut.

Vid uthämtande av tagg hos Fordonsmyndigheten informeras vederbörande om kameraövervakningen av övningsområdet och anses ha kännedom om att övningskörning och inpassage filmas av  Fordonsmyndighetens övervakningskameror.

Vid missbruk av uppkörningsbanan förloras rätten att bedriva övning på banan, depositionsavgiften förverkas samt att det kan föranleda polisanmälan.

Öppettider

Måndag till fredag 07.00 till 20.00

Lördag och söndag 09.00 till 18.00

Antal fordon på banan.

Flertal fordon får vara på banan samtidigt så länge de inte stör varandra. Det är upp till ansvarig lärare/handledare att all övning sker ömsesidigt. Körprov har alltid prioritet och övning på banan ska avbrytas och fordonet ska transporteras till en plats på området där det inte stör eller hindrar körprovet när förarprövaren så meddelar.

Vid eventuella väntetider på grund av flera examinander som övar på samma moment ska väntan ske på sådan plats att det inte sker störning eller hinder för övriga.

När övningen är klar ska övningsfordonet transporteras ut från övningsbanan snarast.

Vid eventuella incidenter så som innebär skador på fordon eller personskador ska ansvarig utbildare skriva en incidentrapport som ska lämnas till Fordonsmyndigheten, rapporten ska innehålla följande:

  • Den skadades namn och personsignum
  • Skadans art
  • Orsaken till skadan
  • Redogörelse av skador på fordon
  • Eventuell orsak
  • Skadedatum och klockslag
  • Ansvarig utbildare med kontaktuppgifter

Vid skador på material anmäls detta till Fordonsmyndigheten snarast. Antingen via mail till bjorn.kallur@fma.ax eller på 018 - 525 858 

Tagg

Tagg till bommar fås efter erlagd depositionsavgift om 50 Euro kontant till Fordonsmyndigheten. Vid erläggande av avgiften samtycker innehavaren av tagg till att förekomma i register hos Fordonsmyndigheten. Detta register handhas av körkortssektionen. Administrativ tid från ansökan till utlämnande tagg är 5 arbetsdagar. 

När giltighetstiden utgått ska taggen återlämnas till Fordonsmyndigheten inom en månad från att taggens giltighetstid gått ut om inget annat avtalats.  Vid tillbakalämnandet återfås depositionsavgiften. Om taggen ej lämnas in i tid förverkas depositionsavgiften.

Om taggen förekommer eller på något annat sätt blir obrukbar ska detta omedelbart meddelas till Fordonsmyndigheten samt då är depositionsavgiften förverkad.

Om det framkommer att tagginnehavaren inte följer uppställda anvisningar för övningsbanan ska tagginnehavaren på anmodan av Fordonsmyndigheten återlämna taggen och depositionsavgiften är förverkad.

Taggens giltighetstid begränsas till 1 månad om inte särskilda skäl föreligger.

Missbruk av banan

Missbruk av banan kan medföra polisanmälan.

Publicerad 26.11.2019
Uppdaterad 17.3.2021