​​​​​​​Åtgärder med anledning av coronaviruset covid-19

Läs mer här om vilka säkerhetsåtgärder vi har infört:

https://www.fma.ax/nyheter/atgarder-anledning-corona-uppdatering-138

Anvisningar för registreringsanmälan

Alla förändringar i registeruppgifterna bör anmälas snarast, men senast inom sju (7) dagar. Registreringsbevisets båda delar, Anmälningsdel (Del II) och Tekniska delen (Del I), ska tas med till Fordonsmyndigheten och själva anmälan görs med Registreringsbevisets Anmälningsdel (Del II).

Anmälan om första- eller omregistrering, avregistrering, ändring av äganderätten samt strykning eller tillägg av innehavare, bör göras av ägaren. Andra än ovan nämnda anmälningar kan göras även av fordonets innehavare. Förklaring till punkterna finns under "Anmälans art" på blanketten. Markera med ett kryss vilken typ av anmälan det är fråga om.

Fordonet får inte registreras och ändringsanmälan får inte godkännas utan gällande trafikförsäkring.

Förvara Registreringsbevisets Anmälningsdel (Del II) omsorgsfullt, då det är en ägarhandling över fordonet.

Byte av ägare

Uppgifter om den nya ägaren samt överlåtelsedatum antecknas i avsedda fält. Det behöver tecknas en trafikförsäkring för fordonet innan man anmäler byte av ägare vid Fordonsmyndigheten. Ägarbytet ska bekräftas med underskrift av både den ägare som finns antecknad i registret och den nya ägaren.

Innehavaren blir ägare och försäkringen fortsätter i samma bolag

I anmälan antecknas fordonets överlåtelsedatum. Både den ägare som finns antecknad i registret och den nya ägaren (ägarna) undertecknar anmälan. Om försäkringen inte förändras, kryssa även i fältet ”Trafikförsäkring förblir oförändrad”.

Tillägg, byte eller strykning av innehavare

Då en innehavare för fordonet anmäls, antecknas uppgifter om innehavaren samt datum för överlåtelsen av besittningsrätten. För fordonet ska tecknas trafikförsäkring. Den ägare som finns antecknad i registret undertecknar anmälan.

Byte av försäkringsbolag

Vid anmälan om byte av försäkringsbolag ska intyg över försäkringsbolagsbytet bifogas ansökan.

Korrigering

Kontakta Fordonsmyndigheten för korrigering av felaktiga uppgifter.

Tidigare ägares anmälan

Vid försäljning av fordonet fyll i ”Anmälan om överlåtelse” som finns nertill på Registreringsbevisets Anmälningsdel (Del II). Om köparen inte gör registreringsanmälan, kan den tidigare ägaren bevisa försäljningen genom att göra anmälan om överlåtelse till Fordonsmyndigheten. Anmälan om överlåtelse, som antecknats i registret, avbryter säljarens ansvar för fordonsskatten.

Publicerad 23.4.2018
Uppdaterad 14.12.2018