Provnummerintyg

Anvisning för innehavare av årligt provnummerintyg

Fordonsmyndigheten kan på ansökan bevilja företag ett provnummerintyg som ger rätt att använda ett fordon i trafik med provnummerskyltar. Provnummerintyget gäller ett (1) kalender år.

Ett företag som tillverkar, säljer, utrustar eller reparerar fordon kan av fordonmyndigeten få tillstånd att använda provnummerskyltar, varvid ett fordon som inte är registrerat i landskapet eller som är avställt får användas tillfälligt i trafik förutsatt att det är behörigen försäkrat och att intyg från tillståndsgivande myndighet över rätten att använda provnummerskyltar medförs. Skyltarna ska fästas på fordonet på sätt som föreskrivs för registreringsskyltar.

Provnummerskyltar får endast användas för ändamål som direkt ansluter till företagets affärsverksamhet som:

a) vid provkörning av fordon och körning till besiktningsman,

b) vid förevisning av fordon i reklam- och försäljningssyfte och

c) vid annan förflyttning som står i omedelbart samband med tillverkning eller iståndsättande av fordon eller handel med fordon.

Ovan nämnda användningssyften ska stå i direkt samband med den verksamhet som innehavaren av provnummerintyget bedriver. Detta innebär att

  • provnummerskyltarna får användas av intygets innehavare eller dennes företrädare (person i anställningsförhållande eller motsvarande)
  • en enskild person får använda provnummerskyltarna utan att skyltinnehavaren medföljer om det gäller en kortvarig provkörning i köpsyfte, användaren har med sig provnummerintyget i original och ett tillstånd för tillfällig användning utfärdat av bilaffären (giltigt i 3 dygn) och bilskatten är betald
  • provnummerskyltar får inte lånas ut till ett annat företag eller enskilda personer

Provnummerskyltar ger även rätt att framföra registrerade fordon som har belagts med kör- eller användningsförbud på grund av att de inte har genomgått besiktning eller inte är i funktionsdugligt skick, om det gäller förflyttning för reparation eller besiktning.

Temporär skattefri användning av fordon (Bilskattelagen 35 §)

Om bilskatten är obetald för ett fordon som ännu inte genomgått första registrering får fordonet dock användas med provnummerskyltar i följande fall om provnummerintygets innehavare eller dennes företrädare medföljer i fordonet:

  • förflyttningen av fordonet står i direkt samband med ett försök som utförs i forsknings- eller produktutvecklingssyfte och avser intygsinnehavarens fordon eller dess anordningar
  • fordonet provkörs för säkerställande av dess tekniska funktionsduglighet
  • fordonet används vid en kort förevisning i försäljningssyfte för en köpare som är stadigvarande bosatt någon annanstans än i Finland. Obs! Förevisning med provnummerskyltar för en person som är stadigvarande bosatt i Finland är inte tillåten förrän skatterna har betalats.
  • fordonet används för annan förflyttning som står i direkt samband med tillverkning, försäljning, utrustning, export, reparation eller besiktning av fordonet.

Användningen förutsätter, att alla i dessa anvisningar nämnda allmänna villkor uppfylls.

Övrigt om användning av provnummerskyltar

a) Användningen av provnummerskyltar är förbjuden om fordonet har obetalda bil- eller fordonsskatter som förfallit till betalning.

b) Då ett fordon används med provnummerskyltar, ska fordonets egna registreringsskyltar täckas över eller avlägsnas.

c) Vid körning med provnummerskyltar ska ett giltigt provnummerintyg alltid medföras.

d) Provnummerskyltarna får endast användas på fordonstyp som är nämnd i intyget.

e) Fordon som slutligt avregistrerats får inte användas med provnummerskyltar.

f) Provnummerskyltar kan användas tillfälligt i Sverige, Norge och Danmark.

Missbrukas provnummerskyltarna kan den tillståndsgivande myndigheten återkalla rätten att använda dem.

Förnyelse av provnummerintyg och avstående från provnummerintyg

Intyget förnyas årligen utan särskild ansökan om innehavaren av intyget under provnummerintygets giltighetstid inte lämnat anmälan om avstående från provnummerintyget, om intyget inte har återkallats eller om fordonsmyndigheten av andra särskilda skäl inte förnyar det. En förutsättning för att

provnummerintyget ska förnyas är att avgifterna för provnummerintygets försäkring och provnummerintyget har erlagts.

Om man inte avser att använda provnummerskyltarna efter att de gått ut, ska provnummerskyltarna återlämnas.