Avregistrerade vattenfarkoster

Beslut om avregistrering av vattenfarkoster

BESLUT

Fordonsmyndigheten beslutar att per den 1 juni 2019 avregistrera de vattenfarkoster vars ägare inte besvarat förfrågan om huruvida de vill behålla sin farkost i Ålands vattenfarkostregister eller inte.

MOTIVERING

Landskapslag (2017:29) om vattenfarkoster trädde ikraft den 1 juni 2017 och ersatte LL (2003:32) om fritidsbåtar. Lagen innebär bl.a. att motoreffektgränsen för registreringsplikt för fritidsbåtar med utombordsmotor har höjts från tidigare 15 till 115 kilowatt samt för fritidsbåtar med inombordsmotor och fritidsbåtar med inombordsmotor med utombordsdrev från 37 till 300 kilowatt. Den nya motoreffektgränsen för registreringsplikt motsvarar drygt 154 respektive drygt 402 hästkrafter. Registreringsplikten omfattar således numera endast de största och mest snabbgående motorbåtarna.

I 27 § framgår övergångsbestämmelser: ”Farkoster som när denna lag träder i kraft är registrerade i fritidsbåtsregistret och för vilka registreringsplikten då upphör, är fortsatt registrerade i Ålands vattenfarkostregister under längst två kalenderår efter lagens ikraftträdande. En icke registreringspliktig vattenfarkost kan dock avregistreras tidigare i enlighet med lagens 15 §.”

Fordonsmyndigheten har vid två tillfällen – juni 2017 och februari 2019 – skickat förfrågan till samtliga ägare av registrerade vattenfarkoster (som inte är registreringspliktiga) om huruvida de vill ha kvar sin farkost i registret eller ej. Av förfrågan framgår att om ägaren inte aktivt meddelar myndigheten sitt val kommer den att avregistreras per den 1 juni 2019. Denna information har även funnits på myndighetens hemsida, publicerats på Facebook och i tidningsartiklar.

Förfrågan har skickats till ägare av ca 5 500 vattenfarkoster. Av dessa har ungefär 3 000 besvarat förfrågan. De farkoster vars ägare inte svarat på förfrågan avregistreras härmed ur vattenfarkostregistret. Dessa framgår i bilaga, tillsammans med de farkoster vars ägare begärt utträde ur registret.

Möckelö den 1 juni 2019