Registrering i vattenfarkostregistret

Om din vattenfarkost är registreringspliktig behöver du lämna in en registreringsanmälan till Fordonsmyndigheten innan du tar den i bruk i landskapet. Anmälan görs på blanketten ”Anmälan till vattenfarkostregistret”. För att fylla i denna behöver du:

  • Uppgifter om alla ägare och innehavare, av vilka en ska vara kontaktperson
  • Identifieringsuppgifter och tekniska uppgifter om farkosten och motorn
  • Datum, underskrift och kontaktpersonens kontaktuppgifter

Vidare krävs följande bilagor

  • Ett överlåtelseintyg (t.ex. köpebrev) undertecknat av köpare och säljare med förvärvsdatum som styrker förvärvet
  • Försäkran om överensstämmelse, dvs. uppgifter om vattenfarkostens och motorns överensstämmelse med gällande konstruktionsskrav och tekniska krav. I vissa fall behövs inte försäkran om överensstämmelse för registrering. Läs mer om försäkran om överensstämmelse och undantagen här.
  • I förekommande fall tullhandlingar

Har du ett registreringsbevis eller ett registerutdrag från ett EU-land där farkosten och motorn eventuellt tidigare varit registrerad så ska du även bilägga det.

Efter registreringen får du ett registreringsbevis (registerutdrag) som bör medföras vid färd. Den registerbeteckning som du tilldelas består av ÅL samt nummer. Registerbeteckningen bör fästas väl synlig på båda sidorna av vattenfarkosten.

Avgiften för registrering är 30 euro.