Försäkran om överensstämmelse

Försäkran om överensstämmelse är ett skriftligt dokument som tillverkaren har sammanställt för en produkt som uppfyller kraven i EU-direktivet 2013/53/EU om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/EG. Uppgifterna i dokumentet Försäkran om överensstämmelse motsvarar den CE-märkning som fysiskt har fästs på farkosten och dess motor.

Ett enhetligt format för försäkran om överensstämmelse som innehåller all information som har bedömts nödvändig för att uppfylla de krav som ställs har beslutats av representanter från EES-medlemsstater. Den enhetliga utformningen som du hittar under´´Försäkran om överensstämmelse för fritidsbåt´´ är inte obligatorisk men starkt rekommenderad. Försäkran ska vara skriven på svenska och underskriven av tillverkaren som på så vis försäkrar att de väsentliga kraven är uppfyllda.

Försäkran om överensstämmelse krävs i samband med första registrering, dvs. om vattenfarkosten inte tidigare varit registrerad i Ålands vattenfarkostregister. Vissa undantag finns:

Undantag

Försäkran om överensstämmelse fordras inte om det handlar om:

  • En begagnad farkost eller motor som tidigare använts på Åland eller inom EU- eller EES-området.
  • En farkost eller motor som inte tidigare använts inom EU eller EES-området, som är äldre än tio år och där dokumentet Försäkran om överensstämmelse inte går att uppbringa. I dessa fall ska istället CE-märkningen styrkas, t.ex. genom att ett foto på CE-märkningen biläggs ansökan, såvida farkosten tillverkats efter det att CE-märkning blivit ett lagkrav.  
  • En svävare och motor i denna.
  • En självbyggd farkost, se definition nedan. För en sådan ska istället anmälan kompletteras med blanketten Tilläggsuppgifter för första registrering av självbyggd farkost eller veteranbåt (blanketten är under utarbetande).
  • En veteranfarkost, se definition nedan. För en sådan ska istället anmälan kompletteras med blanketten Tilläggsuppgifter för första registrering av självbyggd farkost eller veteranbåt (blanketten är under utarbetande).
  • En motor som drivs med något annat än bensin, brännolja eller diesel (t.ex. el eller gas).

Självbyggd farkost 

En självbyggd farkost är en farkost som har byggts för eget bruk och som inte saluförs under en femårsperiod efter att den har tagits i bruk. Farkosten måste ha byggts av användaren för eget behov. Fackmän kan dock anlitas för t.ex. el- och maskininstallationer.

En farkost är inte självbyggd, om den beställs av en båtbyggare mot avgift eller gratis, eller om en privatperson bygger den för försäljning. Beakta även att en båt som är byggd av halvfabrikat eller är begagnad och byggs om inte är en självbyggd farkost.

Veteranfarkost 

En veteranbåt är en veteranbåt i original eller en individuellt byggd kopia av en veteranbåt konstruerad före 1950, byggd huvudsakligen av ursprungligt material. Med detta avses att båtens skrov och däck ska vara tillverkade av ursprungligt material och båtens konstruktion vara lik den ursprungliga. Likväl är det tillåtet att använda moderna material, såsom plywood, moderna limtyper, färger och fästmaterial.

Tillverkaren märker ut båtarna som veteranbåtar till exempel med en skylt.

Det historiska ursprunget ska vara dokumenterat (foto, ritning eller annat bevis). Kopior byggda av armerad plast är inte veteranbåtar.