Särskilt stöd vid förarexamen

Fordonsmyndigheten har möjlighet att erbjuda personer i behov av särskilt stöd vid förarexamen olika former av stöd vid teoriprovet.

Förtydligande och praxis Fordonsmyndigheten

Om examinande uppger hälsoskäl och kan uppvisa ett undertecknat skriftligt utlåtande från någon av nedanstående specialister har examinanden också möjlighet att få en förarprövare närvarande under teoriprovet samt även förlängd provtid.

Nedanstående tillvägagångsätt används vid dessa prov när förarprövare närvarar:

1. Förarprövaren förtydligar och beskriver situation och uttryck när körkortsexaminanden så begär. Vid behov ritas upp situationen på ett papper.

2. Förarprövaren läser frågan och svarsalternativen för körkortsexaminanden samt förtydligar och beskriver situationen när körkortsexaminanden så begär. Vid behov ritas upp situationen på ett papper.

3. Förarprövaren formulerar en mera öppen frågeställning – examinanden redogör för situationen och förarprövaren väljer det svarsalternativ i teoriprovsprogrammet som bäst motsvarar den muntliga redogörelsen.

Vid frågor om denna typ av teoriprov kontakta Fordonsmyndigheten 018 – 525 840.

Nr 93 Anvisningar för förarexamen ÅLR 2016/191

Beslut om att ändra anvisningarna för förarexamen (19.2.2016 protokoll 8). Avläggande av teoriprov, inledande teoriprov och handledarprov, avsnitt 1.2 bestämmelser om tid enligt följande beslut:

För samtliga prov gäller en högsta tid om 45 minuter, förutom vid det inledande teoriprovet där tiden är 30 minuter. Tiden är gemensam för hela provdelen och förarexaminanden kan disponera tiden över frågorna som denne vill. Frågorna behöver inte besvaras i den ordning de ställs.

Teoriprovet för förarexamen, det inledande teoriprovet och handledarprovet får utföras med förlängd tid om något av följande villkor uppfylls

1. Examinandens modersmål är något annat språk än svenska och examinanden inte behärskar detta språk väl eller om examinanden inte är läskunnig eller om examinanden är döv, eller

2. examinanden har underkänts tre gånger i teoriprovet, eller

3. examinanden är 70 år eller äldre och har underkänts en gång i teoriprovet, eller

4. examinanden hänvisar till hälsoskäl.

Om examinanden uppger hälsoskäl som orsak är denne skyldig att uppvisa ett undertecknat skriftligt utlåtande. Utfärdaren av utlåtandet ska vara speciallärare, läkare, specialistläkare, psykolog, talterapeut, barnneurolog, neurolog, foniatriker, expert på dyslexi eller person med jämförbar profession.

Om något av de nämnda villkoren uppfylls kan teoriprovet avläggas utan att den tidsgräns som anges ovan tillämpas. Vid konstaterad dyslexi kan teoriprovet även avläggas muntligen. Teoriprovet ska dock genomföras inom 60 minuter. En förarprövare kan vid behov närvara och övervaka avläggandet av teoriprovet under hela provtiden.