Avvikande öppettider

Måndag 6/12 - STÄNGT hela dagen

Torsdag 9/12 - stänger vi klockan 15.00

Information om Fordonsmyndighetens åtgärder rörande Covid-19 

Läs här om vilka säkerhetsåtgärder vi har infört med anledning av Covid-19

Veteranfordon

Om du funderar på att veteranbesikta ditt fordon, så finns det i dagsläget två veteranbesiktningsorgan du kan vända dig till.

Klicka på länkarna nedan för mera information.

Ålands veterantraktorklubb

Ålands Motorklubb

Riktlinje för godkännande av veteranfordon

I 24 § fordonslagen (FFS 1090/2002) anges förutsättningarna för att ett fordon kan godkännas som museifordon. I landskapet används i stället för museifordon benämningen veteranfordon (5 § landskapslag (2011:36) om tillämpning av fordonslagen). Fordonsmyndigheten på Åland ersätter Trafiksäkerhetsverket som omnämns i 2 mom. Ett fordon kan godkännas som veteranfordon om minst 30 år har förflutit från det år fordonet första gången registrerades eller tillverkades och om det har bevarats i originalskick, restaurerats eller konserverats på ett sakkunnigt sätt. Ett fordon kan registreras som veteranfordon utgående från ett utlåtande från en av Fordonsmyndigheten godkänd veteranfordonsförening. Fordonsmyndigheten godkänner veteranfordonsgranskare enligt anhållan från föreningarna. Veteranfordonsgranskarna ska ha en tillräcklig kännedom om fordonen i fråga. Detta direktiv anger minimikrav som ska tillämpas vid godkännande av ett veteranfordon.

Veteranfordons skick och utrustning

Ett veteranfordon ska vara i originalskick och till konstruktion och utseende motsvara ett tidstypiskt originalfordon så noggrant som möjligt. Det kan dock tillåtas att fordonet lackas om med en tidstypisk kulör, original eller annan färg som förekom på motsvarande modell. Kaross, inredning och motorutrymmen ska vara rena och hela. Ingen rost eller plåtskador får synas. Lagningar är tillåtna om de är sakkunnigt gjorda. Detaljer som förbättrar trafiksäkerheten får bytas såsom glödlampor, generator, reläer, elkablar, montering av säkerhetsbälten och byte av däck som avviker så lite som möjligt från originaldimension. Om däcksdimensionen inte längre går att få tag i kan man godkänna originalfälgar från en liknande modell. Om en viss reservdel eller utrustningsdetalj inte längre går att få tag i eller kan tillverkas får den ersättas med en motsvarande tidstypisk del. Ett restaurerat veteranfordon ska till konstruktion och utrustning vara sakligt renoverat utan rost eller andra synliga skador. Mindre ändringar är möjliga att godkänna om ändringarna är avsedda att visa fordonets ursprungliga användningssyfte. Som en sådan ändring kan räknas ett nytillverkat flak till lastbil om konstruktion och utseende motsvarar en modell som var typisk för årsmodellen. Utryckningsfordon kan också godkännas om de inte längre är i tjänst. Bilar som beach-buggy kan inte godkännas om de inte var nytillverkade från fabrik. Fordon som deltagit i motortävlingar eller renoverats och utrustats så att de motsvarar ett fordon som kunde ha deltagit i tävlingar för ifrågavarande tidsepok får godkännas som veteranfordon. Fordon som aktivt deltar i motortävlingar får utrustas enligt arrangörernas krav på säkerhetsutrustning. Ett veteranfordon som konserverats kan godkännas om det bevaras i ursprungligt skick och dessutom åtföljs av en skriftlig historik över åtgärder som gjorts för att bevara fordonet i nuvarande skick. Ett konserverat fordon behöver alltså inte vara i ”nyskick” utan kan ha utsatts av ”tidens patina”. En konserveringsutredning där det framgår vilka metoder och konserveringsämnen som använts och andra åtgärder som vidtagits ska tillställas veteranfordonsgranskaren.

Protokoll över veteranfordonsgranskning

Fordonets identitet som märke, årsmodell, tillverkningsnummer och eventuellt registernummer ska framgå av granskningsprotokollet. I protokollet ska upptäckta fel och brister antecknas. Det ska framgå vilken organisation och vilka granskare som kontrollerat fordonet. Protokollet ska undertecknas och dateras av fordonsägaren och av minst två fordonsgranskare. Som bilaga ska bifogas färgbilder på fordonet. Efter veterangranskningen ska ägaren göra en registreringsbesiktning vid Fordonsmyndigheten varvid äganderätten ska bevisas med registreringsbevis eller annan dokumentation, köpebrev, ev. tullhandlingar och bilskattebeslut om det är importfordon samt en veterantrafikförsäkring.

Som bilaga finns beslut om riktlinje för godkännande av veteranfordon. 

Publicerad 23.1.2019
Uppdaterad 24.3.2021