Ekonomi

Fordonsmyndigheten finansieras fullt ut med avgifter. Därtill förväntas vi leverera in ett överskott till landskapsbudgeten. För 2020 budgeterades detta överskott till 111 000 euro. Som framgår av resultaträkningen klarades detta med god marginal, överskottet för året uppgick till drygt 283 000 euro. Det förklaras till stor del av att vi under året haft vakanser vilket inneburit lägre personalkostnader samt ett oväntat stort antal besiktningar och därmed högre intäkter.

Resultaträkning

Budget 2020 Utfall 2020 Utfall 2019
Verksamhetens intäkter      
Försäljning av övriga tjänster 15 000 8 280 9 288
Avgifter för utdrag och intyg 205 000 229 253 217 507
Ospecifierade avgifter 10 000 8 815 9 240
Bil- och dylika besiktningsavgifter 870 000 953 073 839 628
Förarexamensavgifter 90 000 92 505 87 245
Avgifter för registerbrickor 110 000 96 390 112 801
Övriga intäkter - 2 017 12 940

SUMMA

1 300 000 1 390 333 1 288 649
Verksamhetens kostnader      
Personalkostnader - 755 182 - 715 132 - 701 251
Köp av tjänster - 351 148 - 326 003 - 381 228
Material och förnödenheter - 81 620 - 63 940 - 62 975
Övriga verksamhetskostnader - 1 050 - 1 895 - 2 384

SUMMA

- 1 189 000 - 1 106 970 - 1 147 838

Årets resultat 

111 000 283 363 140 811