​​​​​​​Körprov samt övriga åtgärder med anledning av coronaviruset Covid-19

Med omedelbar verkan införs krav på ansiktsmask vid körprov vid Fordonsmyndigheten. Detta med den dagsaktuella situationen rörande Covid-19 på Åland.

Läs mer här om vilka övriga säkerhetsåtgärder vi har infört med anledning av Covid-19.

Ekonomi

Fordonsmyndigheten finansieras fullt ut med avgifter. Därtill förväntas vi leverera in ett överskott till landskapsbudgeten. För 2018 budgeterades detta överskott till 94 000 euro. Som framgår av resultaträkningen klarades detta med god marginal, överskottet för året uppgick till drygt 198 000 euro. Det förklaras till stor del av att vi under året haft vakanser vilket inneburit lägre personalkostnader.

Resultaträkning

Budget 2018 Utfall 2018 Utfall 2017
Verksamhetens intäkter      
Försäljning av övriga tjänster - 11 149 10 167
Avgifter för utdrag och intyg 280 000 203 815 195 594
Ospecifierade avgifter - 11 220 11 770
Bil- och dylika besiktningsavgifter 910 000 983 838 974 420
Förarexamensavgifter 95 000 74 285 58 460
Avgifter för registerbrickor 115 000 100 080 100 250

SUMMA

1 400 000 1 384 387 1 350 660
Verksamhetens kostnader      
Personalkostnader - 823 502 - 757 935 - 714 383
Köp av tjänster - 342 498 - 353 767 - 290 839
Material och förnödenheter - 125 000 - 72 970 - 64 626
Övriga verksamhetskostnader - 15 000 - 1 645 - 2 637

SUMMA

- 1 306 000 - 1 186 317 - 1 072 484

Årets resultat 

94 000 198 071 278 176

 

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 8.3.2019